Baş səhifəyə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DİSSERTASİYALARIN ƏSAS NƏTİCƏLƏRİNİN
DƏRC OLUNMASI TÖVSİYƏ EDİLƏN DÖVRİ ELMİ NƏŞRLƏRİN
SİYAHISI

RİYAZİYYAT və MEXANİKA
FİZİKA və ASTRONOMİYA
KİMYA
TEXNİKA elmləri
YER elmləri və COĞRAFİYA
TİBB və ƏCZAÇILIQ elmləri
BİOLOGİYA elmləri və AQRAR elmlər
İQTİSAD elmləri
HÜQUQ elmləri
FƏLSƏFƏ və SOSİOLOGİYA
SİYASİ elmlər
PSİXOLOGİYA
TARİX və ANTROPOLOGİYA
FİLOLOGİYA elmləri
PEDAQOGİKA
SƏNƏTŞÜNASLIQ və MEMARLIQ