İxtisasın şifri və adı Elmi dərəcə verilən elm sahəsi Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 3216.01 - Endokrinologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 04.11.2025
2 2415.01 - Molekulyar biologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
3 2417.01 - Botanika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
4 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
5 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
6 3339.01 - İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
7 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
8 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
9 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
10 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
11 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
12 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
13 5707.01 - Slavyan dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
14 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
15 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
16 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
17 2301.01 - Analitik kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
18 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
19 2307.01 - Fiziki kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
20 2206.01 - Molekulyar fizika FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
21 2211.01 - Bərk cisimlər fizikası FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
22 2212.01 - Nəzəri fizika FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
23 5302.01 - Ekonometriya, iqtisadi statistika İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
24 5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
25 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.46 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
26 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.46 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
27 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.46 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
28 5302.01 - Ekonometriya, iqtisadi statistika İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
29 5303.01 - Mühasibat uçotu İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
30 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
31 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
32 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
33 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
34 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
35 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
36 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
37 5614.01 - İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
38 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
39 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
40 5505.02 - Arxeologiya TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
41 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları YER ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
42 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı YER ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
43 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
44 2314.01 - Neft kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
45 2391.01 - Ekoloji kimya KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
46 1203.01 - Kompüter elmləri TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
47 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
48 3211.01 - Psixiatriya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
49 3223.01 - Sinir xəstəlikləri TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
50 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
51 3218.01 - Kardiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
52 3220.01 - Pediatriya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
53 1203.01 - Kompüter elmləri TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.48 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
54 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.48 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
55 2414.01 - Mikrobiologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
56 2430.01 - Mikologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
57 2401.01 - Zoologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
58 2413.01 - Entomologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
59 2429.01 - Parazitologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
60 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
61 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
62 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
63 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
64 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
65 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
66 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
67 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
68 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
69 6215.01 - Təsviri sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
70 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
71 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) SƏNƏTŞÜNASLIQ Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
72 6213.01 - Musiqi sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
73 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
74 6213.01 - Musiqi sənəti PEDAQOGİKA Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyas FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
75 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
76 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
77 5710.01 - Türk dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
78 2314.01 - Neft kimyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
79 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
80 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
81 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
82 5719.01 - Folklorşünaslıq FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
83 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
84 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
85 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
86 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
87 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
88 3227.01 - Travmatologiya və ortopediya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
89 3234.01 - Urologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
90 5502.01 - Ümumi tarix TARİX Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
91 5503.02 - Vətən tarixi TARİX Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
92 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
93 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
94 2406.02 - Biokimya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
95 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
96 3243.01 - Patoloji fiziologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
97 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
98 3241.01 - İnsan anatomiyası TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
99 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
100 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
101 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
102 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
103 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
104 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
105 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
106 2226.01 - Radioekologiya FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
107 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Genetik Ehtiyatlar İnstitutu FD 1.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
108 2412.01 - İmmunologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Genetik Ehtiyatlar İnstitutu FD 1.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
109 6212.01 - Teatr sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
110 6214.01 - Kino, tele və digər ekran sənətləri SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
111 3217.01 - Otorinolarinqologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.50 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
112 3226.01 - Stomatologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.50 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
113 1202.01 - Analiz və funksional analiz RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
114 1208.01 - Ehtimal nəzəriyyəsi RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
115 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
116 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
117 2515.01 - Petrologiya, vulkanologiya YER ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
118 2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya YER ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
119 2406.01 - Biofizika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
120 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
121 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
122 3305.02 - İnşaat mexanikası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
123 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
124 7207.01 - Sosial fəlsəfə FƏLSƏFƏ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FD 1.33 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
125 7210.01 - Fəlsəfə tarixi FƏLSƏFƏ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FD 1.33 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
126 7212.01 - Etika FƏLSƏFƏ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FD 1.33 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
127 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
128 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
129 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
130 6104.01 - Pedaqoji psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti FD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
131 6114.01 - Sosial psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti FD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
132 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
133 3341.01 - Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
134 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyi FD 1.38 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
135 3324.07 - Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyi FD 1.38 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
136 3325.01 - Telekommunikasiya texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
137 3327.01 - Nəqliyyat sistemləri texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
138 3350.01 - Daşınma proseslərinin idarə edilməsi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
139 5721.01 - Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
140 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
141 2305.01 - Nüvə kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
142 2511.01 - Torpaqşünaslıq AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
143 3101.01 - Aqrokimya AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
144 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
145 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
146 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
147 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
148 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
149 2304.01 - Makromolekullar kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
150 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
151 5502.01 - Ümumi tarix TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
152 5503.02 - Vətən tarixi TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
153 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
154 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
155 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
156 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
157 3312.01 - Materiallar texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
158 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
159 3342.02 - İstilik elektrik stansiyaları (istilik hissəsi) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
160 3224.01 - Onkologiya TİBB ELMLƏRİ Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
161 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası TİBB ELMLƏRİ Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
162 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası MEMARLIQ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
163 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı MEMARLIQ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
164 1202.01 - Analiz və funksional analiz RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
165 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
166 1214.01 - Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
167 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
168 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
169 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
170 2203.01 - Elektronika FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
171 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
172 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
173 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
174 2411.02 - Bitki fiziologiyası BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
175 5503.02 - Vətən tarixi TARİX AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
176 5505.02 - Arxeologiya TARİX AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
177 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili TİBB ELMLƏRİ Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
178 3219.01 - Göz xəstəlikləri TİBB ELMLƏRİ Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
179 2304.01 - Makromolekullar kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu FD 1.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
180 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu FD 1.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
181 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
182 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
183 5802.01 - Təhsilin təşkili və planlaşdırılması PEDAQOGİKA Xəzər Universiteti FD 2.49 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
184 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Xəzər Universiteti FD 2.49 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
185 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
186 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
187 5612.01 - Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024