İxtisasın şifri və adı Elmi dərəcə verilən elm sahəsi Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 2415.01 - Molekulyar biologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
2 2417.01 - Botanika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
3 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
4 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
5 3339.01 - İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
6 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
7 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
8 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
9 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
10 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
11 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
12 5707.01 - Slavyan dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
13 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
14 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
15 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
16 2301.01 - Analitik kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
17 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
18 2307.01 - Fiziki kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
19 2206.01 - Molekulyar fizika FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
20 2211.01 - Bərk cisimlər fizikası FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
21 2212.01 - Nəzəri fizika FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
22 5302.01 - Ekonometriya, iqtisadi statistika İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
23 5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
24 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.46 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
25 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.46 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
26 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.46 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
27 5302.01 - Ekonometriya, iqtisadi statistika İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
28 5303.01 - Mühasibat uçotu İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
29 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
30 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
31 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
32 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
33 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
34 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
35 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
36 5614.01 - İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
37 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
38 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
39 5505.02 - Arxeologiya TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
40 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları YER ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
41 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı YER ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
42 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
43 2314.01 - Neft kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
44 2391.01 - Ekoloji kimya KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
45 1203.01 - Kompüter elmləri TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
46 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
47 3211.01 - Psixiatriya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
48 3223.01 - Sinir xəstəlikləri TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
49 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
50 3218.01 - Kardiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
51 3220.01 - Pediatriya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
52 1203.01 - Kompüter elmləri TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.48 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
53 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.48 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
54 2414.01 - Mikrobiologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
55 2430.01 - Mikologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
56 2401.01 - Zoologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
57 2413.01 - Entomologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
58 2429.01 - Parazitologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
59 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
60 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
61 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
62 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
63 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
64 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
65 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
66 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
67 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
68 6215.01 - Təsviri sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
69 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
70 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) SƏNƏTŞÜNASLIQ Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
71 6213.01 - Musiqi sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
72 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
73 6213.01 - Musiqi sənəti PEDAQOGİKA Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyas FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
74 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
75 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
76 5710.01 - Türk dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
77 2314.01 - Neft kimyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
78 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
79 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
80 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
81 5719.01 - Folklorşünaslıq FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
82 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
83 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
84 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
85 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
86 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
87 3227.01 - Travmatologiya və ortopediya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
88 3234.01 - Urologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
89 5502.01 - Ümumi tarix TARİX Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
90 5503.02 - Vətən tarixi TARİX Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
91 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
92 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
93 2406.02 - Biokimya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
94 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
95 3243.01 - Patoloji fiziologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
96 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
97 3241.01 - İnsan anatomiyası TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
98 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
99 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
100 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
101 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
102 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
103 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
104 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
105 2226.01 - Radioekologiya FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
106 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Genetik Ehtiyatlar İnstitutu FD 1.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
107 2412.01 - İmmunologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Genetik Ehtiyatlar İnstitutu FD 1.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
108 6212.01 - Teatr sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
109 6214.01 - Kino, tele və digər ekran sənətləri SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
110 3217.01 - Otorinolarinqologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.50 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
111 3226.01 - Stomatologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.50 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
112 1202.01 - Analiz və funksional analiz RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
113 1208.01 - Ehtimal nəzəriyyəsi RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
114 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
115 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
116 2515.01 - Petrologiya, vulkanologiya YER ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
117 2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya YER ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
118 2406.01 - Biofizika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
119 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
120 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
121 3305.02 - İnşaat mexanikası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
122 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
123 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
124 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
125 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
126 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
127 2304.01 - Makromolekullar kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
128 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
129 5502.01 - Ümumi tarix TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
130 5503.02 - Vətən tarixi TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
131 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
132 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
133 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
134 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
135 3312.01 - Materiallar texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
136 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
137 3342.02 - İstilik elektrik stansiyaları (istilik hissəsi) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
138 3224.01 - Onkologiya TİBB ELMLƏRİ Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
139 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası TİBB ELMLƏRİ Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
140 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası MEMARLIQ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
141 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı MEMARLIQ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
142 1202.01 - Analiz və funksional analiz RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
143 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
144 1214.01 - Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
145 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
146 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
147 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
148 2203.01 - Elektronika FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
149 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
150 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
151 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
152 2411.02 - Bitki fiziologiyası BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
153 5503.02 - Vətən tarixi TARİX AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
154 5505.02 - Arxeologiya TARİX AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
155 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili TİBB ELMLƏRİ Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
156 3219.01 - Göz xəstəlikləri TİBB ELMLƏRİ Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
157 2304.01 - Makromolekullar kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu FD 1.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
158 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu FD 1.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
159 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
160 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
161 5802.01 - Təhsilin təşkili və planlaşdırılması PEDAQOGİKA Xəzər Universiteti FD 2.49 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
162 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Xəzər Universiteti FD 2.49 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
163 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
164 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
165 5612.01 - Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024