Müdafiə tarixi Soyad, ad, ata adı Dissertasiyanın adı Avtoreferat Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı İddia olunan elmi dərəcə Müdafiənin keçiriləcəyi yer
1 23.02.2024 Fərzəliyev Yusif Zeyni oğlu Enerjisistemin enerji avadanlıqlarının istismar etibarlılığının avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi Texnika elmləri 3341.01 - Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər Elmlər doktoru Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti 25
2 27.02.2024 Şamilova-Cəlilova Məltəm Elşən qızı Yağların kimyəvi quruluşu əsasında şokolad məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqatı və istehsalının ekoloji aspektlərinin qiymətləndirilməsi Kimya 2391.01 - Ekoloji kimya Fəlsəfə doktoru Akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı şəhəri, Xocalı prospekti, 30.
3 27.02.2024 Ağabalayeva Südabə Ağabala qızı Müstəqillik dövrü “Azərbaycan” jurnalında milli-mənəvi dəyərlərin bədii ifadəsi Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid pr. 115
4 27.02.2024 Məlikzadə Aydan Tahir qızı Sintaktik səviyyədə ambiqitivlik problemi Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
5 27.02.2024 Vəliyeva Günay Hacımurad qızı Nitratlarla çirklənmiş torpaq və suyun bimetal nanohissəciklərlə təmizləmə metodikasının işlənib hazırlanması Kimya 2391.01 - Ekoloji kimya Fəlsəfə doktoru Akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı şəhəri, Xocalı prospekti, 30.
6 27.02.2024 Hacıyeva İlkiyyə Şəkər qızı Çağdaş Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf meyilləri (1990–2010-cu illər) Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı şəh., Hüseyn Cavid prospekti, 117.
7 27.02.2024 Bayramova Lalə Məzahir qızı Ərəb ədəbiyyatında sirə janrı Filologiya elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) Elmlər doktoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospekti 115,
8 27.02.2024 Əliyeva Türkan Nazim qızı Robertson Devis və Marqaret Etvudun yaradıcılığında özünüdərk problemi Filologiya elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
9 28.02.2024 Qasımova Məryəm Çingiz qızı Helıcobacter pylorı ilə əlaqəli qastroduodenal patologiyalarda bağırsaq mikroflorasının xüsusiyyətləri və onun diaqnostikasının bəzi aspektləri Tibb elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı ş., Ə.Qasımzadə küç., 14
10 28.02.2024 Hüseynov Ravil Mülkədar oğlu Azərbaycanda azol rezistent aspergillus fumigatus ştamlarının genetik aspektləri Tibb elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı ş., Ə.Qasımzadə küç., 14
11 28.02.2024 Ağayev Dəyanət Sabir oğlu Qloballaşma şəraitində ingilis dilinin Azərbaycan dilinə təsiri Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
12 28.02.2024 Hüseynov Emil Arif oğlu Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin inkişafının əsas istiqamətləri İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı, N.Nərimanov küçəsi, 93.
13 28.02.2024 Rzazadə Günel Çingiz qızı İngilis dilində sual cümlələrinin praqmatik xüsusiyyətləri Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
14 28.02.2024 Namazov Vüqar Faiq oğlu Törəmə qiymətli kağızlar bazarı və onun Azərbaycanda inkişaf perspektivləri İqtisad elmləri 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, İstiqlaliyyət küç.,6
15 28.02.2024 Həşimova Arzu Vidadi qızı Arid torpaq-iqlim şəraitində ekoloji kənd təsərrüfatının perspektivləri Aqrar elmlər 2511.01-Torpaqşünaslıq - 2426.01-Ekologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, Bakı, M.Rahim küçəsi
16 28.02.2024 İbrahimova Aytəkin Nazim qızı İnformasiya təhlükəsizliyinin beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqi müdafiə mexanizmləri Hüquq elmləri 5614.01 - İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ Elmlər doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəh., Zahid Xəlilov 33
17 28.02.2024 Əliyeva Şəhla Poladxan qızı Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət sahələrinin inkişafinda prioritet istiqamətlərin müəyyən edilməsi İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı, N.Nərimanov küçəsi, 93.
18 29.02.2024 Həmidova Ramilə Tofiq qızı Qədim Novqorodun dil mənzərəsi Filologiya elmləri 5707.01 - Slavyan dilləri Fəlsəfə doktoru Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, S.Rüstəm 33
19 29.02.2024 Məmmədli Nuran Natiq qızı Müasir şəraitdə vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında siyasi institutların yeri və rolu Siyasi elmlər 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı şəhəri, Lermontov küçəsi, 74.
20 29.02.2024 Əsgərov Hüseyn Vilayət oğlu Mülki prosesdə nümayəndəlik institutu Hüquq elmləri 5615.01 - Mülki proses Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəh., Zahid Xəlilov 33
21 29.02.2024 Fərəcova-Cabbarova Humay Sərdar qızı Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında dastan janrı mövzu və konsepsiya kimi Sənətşünaslıq 6213.01 - Musiqi sənəti Fəlsəfə doktoru Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli küç. 98.
22 29.02.2024 Muradxanlı Vüsalə Xəqani qızı Qlobal təhlükəsizliyin beynəlxalq-hüquqi təminatının aktual problemləri Hüquq elmləri 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəh., Zahid Xəlilov 33
23 29.02.2024 Kosayev Cəmaləddin Vahid oğlu Arteriyaların distal steno-okklüziyaları zamanı aşağı ətraflarin kritik işemiyası olan xəstələrin kompleks cərrahi müalicəsində homeostaz və regionar qan dövranının korreksiyasının xüsusiyyətləri Tibb elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Elmlər doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı ş., Ə.Qasımzadə küç., 14
24 29.02.2024 Kərimova Rəna Arif qızı Ədalət və İnkişaf partiyası iqtidarı dövründə Türkiyə Respublikasının cənubi qafqaz siyasəti (siyasi və müqayisəli təhlil. 2002- 2014) Siyasi elmlər 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı şəhəri, Lermontov küçəsi, 74.
25 01.03.2024 Hüseynzadə Şəhla Surxay qızı İntellektual idarəetmə sistemlərinin genişləndirilmiş petri şəbəkələrinin tətbiqi ilə modelləşdirilməsi Texnika elmləri 1203.01 - Kompüter elmləri Elmlər doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, Bakı şəhəri, B.Vahabzadə küç., 9
26 01.03.2024 Abdullayev Vüqar Cəmil oğlu Neft və qaz yataqlarının daimi fəalıyyətdə olan hıdrodinamiki (texnoloji) modellərinin yaradılmasının əsasları və istismar zamanı texnoloji proseslərin həlli yolları Texnika elmləri 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı Elmlər doktoru Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 20.
27 01.03.2024 Nuriyeva Nuranə Məmməd qızı Retinal venoz okkluziyası olan xəstələrin müalicəsinə differensial yanaşmalar Tibb elmləri 3219.01 - Göz xəstəlikləri Fəlsəfə doktoru Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Bakı., Cavadxan küç..32/15
28 01.03.2024 Əliyeva Təranə Rzaqulu qızı Allergik reaksiyalar zamanı bəzi immun göstəricilərin, mediatorların və litium mikroelementinin səviyyəsinin dəyişiklikləri və onların korreksiyası Tibb elmləri 3243.01 - Patoloji fiziologiya Elmlər doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı ş., Ə.Qasımzadə küç., 14
29 01.03.2024 Babazadə Zamin İsrafil oğlu Mirzə Fətəli Axundzadə obrazı Azərbaycan ədəbiyyatında Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərciyi, AZ7012
30 04.03.2024 Əliyeva Səbinə Xaqani qızı Roman dillərində samitlərin fonotaktikasi Filologiya elmləri 5709.01 - Roman dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
31 04.03.2024 Əliyeva Vüsalə Fikrət qızı Müasir Fransız dilində psixoemosional məzmunlu frazeoloji vahidlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri Filologiya elmləri 5709.01 - Roman dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
32 06.03.2024 Əsgərov Amil Əkbər oğlu Naxçıvanda ənənəvi musiqi ifaçılığı sənətinin xüsusiyyətləri Sənətşünaslıq 6213.01 - Musiqi sənəti Elmlər doktoru Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli küç. 98.
33 07.03.2024 Ələkbərova Türkan Müzahim qızı Tl-Ge-Bi-Te sisteminin bəzi qatılıq müstəviləri üzrə faza tarazlıqları və aralıq fazaların termodinamik xassələri Kimya 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı şəh., H.Cavid prospekti,113
34 13.03.2024 Əliyeva Sona Eldar qızı Uşaqlarda (12-17 yaş) epilepsiya zamanı depressiv epizodlar Tibb elmləri 3223.01 - Sinir xəstəlikləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı ş., Ə.Qasımzadə küç., 14
35 14.03.2024 Əsədov Fərda Məhərrəm oğlu Xəzərlər avrasiya xalqları və Azərbaycan tarixində (VI - X yüzilliklər) Tarix 5502.01 - Ümumi tarix Elmlər doktoru AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu, Bakı şəh., H.Cavid prospekti, 115.
36 14.03.2024 Əhmədova Səbinə Namus qızı "Məcməüş-şüəra" ədəbi məclisi və XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvələrində Bakı ədəni mühiti (Əlyazma qaynaqları əsasında) Filologiya elmləri 5509.01-Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları - 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Elmlər doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı şəh.,Hüseyn Cavid prospekti, 115.
37 15.03.2024 Hüseynova Gülnar İsa qızı Ksilotrof makromisetlərdən proteolitik fermentlərin produsenti kimi istifadənin fizioloji biokimyəvi əsasları Biologiya elmləri 2430.01 - Mikologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu, Bakı ş., M. Müşfiq küçəsi, 103.
38 15.03.2024 Mirzəyeva Şəbnəm Ədalət qızı Meyvə bitkilərinin səthində yayılmış probiotiklərin antibakterial və antifunqal aktivliklərinin qiymətləndirilməsi Biologiya elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu, Bakı ş., M. Müşfiq küçəsi, 103.
39 15.03.2024 Nurməhəmmədi Samirə Tağı qızı İbtidai sinif şagirdlərinin nəzəri hazırlığında riyazi bilik və bacarıqlardan istifadənin yolları Pedaqogika 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) Fəlsəfə doktoru Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Heydər Əliyev prospekti 1, AZ703.
40 15.03.2024 Qasımova Səkinə Vaqif qızı Darman hepatitlərinin profilaktikası və müalicəsi üçün bitki mənşəli preparatların eksperimental əsaslandırılması Tibb elmləri 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı ş., Ə.Qasımzadə küç., 14
41 19.03.2024 Adıgözəlova Sevil Vaqif qızı Fransız və Azərbaycan dillərinin ictimai-siyasi terminologiyası Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Fəlsəfə doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı., H.Cavid prospekti 115.
42 29.03.2024 Yusifova Anaxanım Əmralı qızı Azərbaycanda becərilən yem əhəmiyyətli bitkilərin istifadəsinin mikoloji təhlükəsizlik prinsipləri Biologiya elmləri 2430.01 - Mikologiya Elmlər doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar yolu, 40.

Qeyd: Dissertasiya müdafiələri ilə bağlı rəy və təkliflərinizi saytın "Əlaqə" bölməsindən müraciət etməklə təqdim edə bilərsiniz.