Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Elmi dərəcə verilən elm sahəsi İxtisasın şifri və adı Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2415.01 - Molekulyar biologiya ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
2 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
3 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
4 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
5 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 3339.01 - İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
6 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
7 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
8 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
9 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
10 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
11 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
12 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5707.01 - Slavyan dilləri ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
13 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
14 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
15 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
16 Bakı Dövlət Universiteti KİMYA 2301.01 - Analitik kimya ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
17 Bakı Dövlət Universiteti KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
18 Bakı Dövlət Universiteti KİMYA 2307.01 - Fiziki kimya ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
19 Bakı Dövlət Universiteti FİZİKA 2206.01 - Molekulyar fizika ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
20 Bakı Dövlət Universiteti FİZİKA 2211.01 - Bərk cisimlər fizikası ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
21 Bakı Dövlət Universiteti FİZİKA 2212.01 - Nəzəri fizika ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
22 Azərbaycan Texniki Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5302.01 - Ekonometriya, iqtisadi statistika ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
23 Azərbaycan Texniki Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
24 Azərbaycan Kooperasiya Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri ED 2.46 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
25 Azərbaycan Kooperasiya Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat ED 2.46 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
26 Azərbaycan Kooperasiya Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı ED 2.46 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
27 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5302.01 - Ekonometriya, iqtisadi statistika FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
28 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5303.01 - Mühasibat uçotu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
29 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
30 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
31 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
32 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
33 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
34 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
35 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
36 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5614.01 - İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
37 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
38 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
39 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5505.02 - Arxeologiya ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
40 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu YER ELMLƏRİ 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
41 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu YER ELMLƏRİ 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
42 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
43 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2314.01 - Neft kimyası ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
44 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2391.01 - Ekoloji kimya ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
45 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İdarəetmə Sistemləri İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 1203.01 - Kompüter elmləri ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
46 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İdarəetmə Sistemləri İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
47 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3211.01 - Psixiatriya ED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
48 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3223.01 - Sinir xəstəlikləri ED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
49 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
50 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
51 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
52 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 1203.01 - Kompüter elmləri ED 2.48 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
53 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) ED 2.48 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
54 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
55 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
56 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2401.01 - Zoologiya FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
57 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2413.01 - Entomologiya FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
58 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2429.01 - Parazitologiya FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
59 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
60 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
61 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
62 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
63 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı) FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
64 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
65 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın tədrisi metodikası) FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
66 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
67 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
68 Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
69 Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
70 Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
71 Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
72 Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
73 Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyas PEDAQOGİKA 6213.01 - Musiqi sənəti FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
74 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
75 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
76 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
77 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 2314.01 - Neft kimyası ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
78 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
79 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
80 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
81 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
82 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
83 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
84 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
85 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
86 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
87 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3227.01 - Travmatologiya və ortopediya ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
88 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
89 Bakı Dövlət Universiteti TARİX 5502.01 - Ümumi tarix ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
90 Bakı Dövlət Universiteti TARİX 5503.02 - Vətən tarixi ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
91 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
92 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
93 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
94 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
95 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
96 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
97 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
98 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
99 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
100 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
101 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
102 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
103 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
104 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
105 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
106 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Genetik Ehtiyatlar İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika FD 1.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
107 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Genetik Ehtiyatlar İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2412.01 - İmmunologiya FD 1.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
108 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti SƏNƏTŞÜNASLIQ 6212.01 - Teatr sənəti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
109 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti SƏNƏTŞÜNASLIQ 6214.01 - Kino, tele və digər ekran sənətləri FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
110 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3217.01 - Otorinolarinqologiya ED 2.50 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
111 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3226.01 - Stomatologiya ED 2.50 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
112 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1202.01 - Analiz və funksional analiz ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
113 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1208.01 - Ehtimal nəzəriyyəsi ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
114 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
115 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
116 Bakı Dövlət Universiteti YER ELMLƏRİ 2515.01 - Petrologiya, vulkanologiya FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
117 Bakı Dövlət Universiteti YER ELMLƏRİ 2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
118 Bakı Dövlət Universiteti BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.01 - Biofizika FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
119 Bakı Dövlət Universiteti BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
120 Bakı Dövlət Universiteti BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
121 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.02 - İnşaat mexanikası FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
122 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
123 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
124 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
125 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
126 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
127 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
128 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
129 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5502.01 - Ümumi tarix ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
130 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5503.02 - Vətən tarixi ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
131 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
132 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
133 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
134 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
135 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3312.01 - Materiallar texnologiyası ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
136 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
137 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3342.02 - İstilik elektrik stansiyaları (istilik hissəsi) ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
138 Milli Onkologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3224.01 - Onkologiya FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
139 Milli Onkologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
140 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti MEMARLIQ 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
141 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti MEMARLIQ 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
142 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu RİYAZİYYAT 1202.01 - Analiz və funksional analiz ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
143 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
144 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu RİYAZİYYAT 1214.01 - Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
145 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
146 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
147 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
148 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu FİZİKA 2203.01 - Elektronika ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
149 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu FİZİKA 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
150 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu FİZİKA 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
151 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
152 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2411.02 - Bitki fiziologiyası ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
153 AMEA Naxçıvan Bölməsi TARİX 5503.02 - Vətən tarixi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
154 AMEA Naxçıvan Bölməsi TARİX 5505.02 - Arxeologiya ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
155 Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
156 Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
157 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası FD 1.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
158 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu KİMYA 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası FD 1.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
159 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
160 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
161 Xəzər Universiteti PEDAQOGİKA 5802.01 - Təhsilin təşkili və planlaşdırılması FD 2.49 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
162 Xəzər Universiteti PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi FD 2.49 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
163 Milli Aviasiya Akademiyası HÜQUQ ELMLƏRİ 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
164 Milli Aviasiya Akademiyası HÜQUQ ELMLƏRİ 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
165 Milli Aviasiya Akademiyası HÜQUQ ELMLƏRİ 5612.01 - Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024