Elmi dərəcə verilən elm sahəsi İxtisasın şifri və adı Fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat nömrəsi Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2415.01 - Molekulyar biologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
2 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
3 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
4 TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
5 TEXNİKA ELMLƏRİ 3339.01 - İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
6 İQTİSAD ELMLƏRİ 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
7 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
8 İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
9 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
10 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
11 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
12 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5707.01 - Slavyan dilləri Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
13 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
14 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
15 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
16 KİMYA 2301.01 - Analitik kimya Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
17 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
18 KİMYA 2307.01 - Fiziki kimya Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
19 FİZİKA 2206.01 - Molekulyar fizika Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
20 FİZİKA 2211.01 - Bərk cisimlər fizikası Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
21 FİZİKA 2212.01 - Nəzəri fizika Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
22 İQTİSAD ELMLƏRİ 5302.01 - Ekonometriya, iqtisadi statistika Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
23 İQTİSAD ELMLƏRİ 5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
24 İQTİSAD ELMLƏRİ 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.46 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
25 İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.46 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
26 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.46 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
27 İQTİSAD ELMLƏRİ 5302.01 - Ekonometriya, iqtisadi statistika Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
28 İQTİSAD ELMLƏRİ 5303.01 - Mühasibat uçotu Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
29 İQTİSAD ELMLƏRİ 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
30 İQTİSAD ELMLƏRİ 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
31 SİYASİ ELMLƏR 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
32 SİYASİ ELMLƏR 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
33 SİYASİ ELMLƏR 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
34 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
35 HÜQUQ ELMLƏRİ 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
36 HÜQUQ ELMLƏRİ 5614.01 - İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
37 HÜQUQ ELMLƏRİ 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
38 TARİX 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
39 TARİX 5505.02 - Arxeologiya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
40 YER ELMLƏRİ 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
41 YER ELMLƏRİ 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
42 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
43 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
44 KİMYA 2391.01 - Ekoloji kimya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
45 TEXNİKA ELMLƏRİ 1203.01 - Kompüter elmləri Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
46 TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
47 TİBB ELMLƏRİ 3211.01 - Psixiatriya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
48 TİBB ELMLƏRİ 3223.01 - Sinir xəstəlikləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
49 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
50 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
51 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
52 TEXNİKA ELMLƏRİ 1203.01 - Kompüter elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.48 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
53 TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.48 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
54 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
55 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
56 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2401.01 - Zoologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
57 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2413.01 - Entomologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
58 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2429.01 - Parazitologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
59 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
60 TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
61 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
62 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
63 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
64 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
65 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
66 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
67 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
68 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
69 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
70 SƏNƏTŞÜNASLIQ 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
71 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
72 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
73 PEDAQOGİKA 6213.01 - Musiqi sənəti Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyas FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
74 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
75 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
76 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
77 TEXNİKA ELMLƏRİ 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
78 TEXNİKA ELMLƏRİ 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
79 TEXNİKA ELMLƏRİ 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
80 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
81 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
82 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
83 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
84 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
85 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
86 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
87 TİBB ELMLƏRİ 3227.01 - Travmatologiya və ortopediya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
88 TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
89 TARİX 5502.01 - Ümumi tarix Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
90 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
91 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
92 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
93 TİBB ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
94 TİBB ELMLƏRİ 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
95 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
96 TİBB ELMLƏRİ 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
97 TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
98 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
99 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
100 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
101 TEXNİKA ELMLƏRİ 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
102 TEXNİKA ELMLƏRİ 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
103 TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
104 FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
105 FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
106 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Genetik Ehtiyatlar İnstitutu FD 1.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
107 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2412.01 - İmmunologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Genetik Ehtiyatlar İnstitutu FD 1.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
108 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6212.01 - Teatr sənəti Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
109 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6214.01 - Kino, tele və digər ekran sənətləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
110 TİBB ELMLƏRİ 3217.01 - Otorinolarinqologiya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.50 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
111 TİBB ELMLƏRİ 3226.01 - Stomatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.50 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
112 RİYAZİYYAT 1202.01 - Analiz və funksional analiz Bakı Dövlət Universiteti ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
113 RİYAZİYYAT 1208.01 - Ehtimal nəzəriyyəsi Bakı Dövlət Universiteti ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
114 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
115 RİYAZİYYAT 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Bakı Dövlət Universiteti ED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
116 YER ELMLƏRİ 2515.01 - Petrologiya, vulkanologiya Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
117 YER ELMLƏRİ 2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
118 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.01 - Biofizika Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
119 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
120 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
121 TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.02 - İnşaat mexanikası Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
122 TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
123 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
124 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
125 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
126 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
127 KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
128 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
129 TARİX 5502.01 - Ümumi tarix Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
130 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
131 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
132 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
133 TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
134 TEXNİKA ELMLƏRİ 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
135 TEXNİKA ELMLƏRİ 3312.01 - Materiallar texnologiyası Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
136 TEXNİKA ELMLƏRİ 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
137 TEXNİKA ELMLƏRİ 3342.02 - İstilik elektrik stansiyaları (istilik hissəsi) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
138 TİBB ELMLƏRİ 3224.01 - Onkologiya Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
139 TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
140 MEMARLIQ 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
141 MEMARLIQ 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
142 RİYAZİYYAT 1202.01 - Analiz və funksional analiz Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
143 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
144 RİYAZİYYAT 1214.01 - Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
145 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
146 İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
147 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
148 FİZİKA 2203.01 - Elektronika Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
149 FİZİKA 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
150 FİZİKA 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
151 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
152 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2411.02 - Bitki fiziologiyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
153 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
154 TARİX 5505.02 - Arxeologiya AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
155 TİBB ELMLƏRİ 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
156 TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
157 KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu FD 1.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
158 KİMYA 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu FD 1.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
159 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
160 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
161 PEDAQOGİKA 5802.01 - Təhsilin təşkili və planlaşdırılması Xəzər Universiteti FD 2.49 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
162 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Xəzər Universiteti FD 2.49 fəlsəfə doktoru 01.11.2024
163 HÜQUQ ELMLƏRİ 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
164 HÜQUQ ELMLƏRİ 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
165 HÜQUQ ELMLƏRİ 5612.01 - Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024