S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 5701.01 Tətbiqi dilçilik filologiya, texnika
2 5702.01 Tarixi dilçilik və etimologiya filologiya, coğrafiya, tarix
3 5704.01 Dil nəzəriyyəsi filologiya, coğrafiya, tarix
4 5705.01 Sinxron dilçilik filologiya
5 5706.01 Azərbaycan dili filologiya
6 5707.01 Slavyan dilləri filologiya
7 5708.01 German dilləri filologiya
8 5709.01 Roman dilləri filologiya
9 5710.01 Türk dilləri filologiya
10 5711.01 İran dilləri filologiya
11 5712.01 Qafqaz dilləri filologiya
12 5713.01 Sami dilləri filologiya
13 5714.01 Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik filologiya
14 5715.01 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid filologiya
15 5716.01 Azərbaycan ədəbiyyatı filologiya
16 5717.01 Türk xalqları ədəbiyyatı filologiya
17 5718.01 Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) filologiya
18 5719.01 Folklorşünaslıq filologiya, sənətşünaslıq
19 5720.01 Jurnalistika filologiya, siyasi elmlər, tarix
20 5721.01 Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) filologiya, tarix, fəlsəfə, sənətşünaslıq