Bağla


Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Axtarışlar Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
5 Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
6 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
7 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
8 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı Slavyan Universiteti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Dədə Qorqud (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
11 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Dil və ədəbiyyat Bakı Dövlət Universiteti
13 Dilçilik araşdırmaları AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
14 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
15 Elmi əsərlər AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
16 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
17 Elmi əsərlər İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
18 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
19 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
20 Elmi xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
21 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
22 Əlyazmalar yanmır AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
23 Filologiya məsələləri AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
24 Filologiya və pedaqogika: elmi araşdırmalar Professor Mahirə Nağı qızı Hüseynova (ADPU)
25 Filologiya və sənətşünaslıq AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
26 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
27 Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri Mütərcim Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi
28 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
29 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
30 Kitabşünaslıq və redaktor sənəti Bakı Dövlət Universiteti
31 Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Lənkəran Dövlət Universiteti
32 Mahmud Kaşğarlı beynəlxalq elmi jurnal ADPU-nun türkoloji mərkəzi
33 Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
34 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
35 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
36 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
37 Philology and Pedagogics. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
38 Poetika.İzm AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
39 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
40 Risalə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
41 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
42 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
43 Terminologiya məsələləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası
44 Türk filologyası Bakı Dövlət Universiteti
45 Türkologiya AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Axtarışlar Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
5 Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
6 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
7 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
8 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı Slavyan Universiteti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Dədə Qorqud (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
11 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Dil və ədəbiyyat Bakı Dövlət Universiteti
13 Dilçilik araşdırmaları AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
14 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
15 Elmi əsərlər AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
16 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
17 Elmi əsərlər İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
18 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
19 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
20 Elmi xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
21 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
22 Əlyazmalar yanmır AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
23 Filologiya məsələləri AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
24 Filologiya və sənətşünaslıq AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
25 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
26 Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri Mütərcim Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi
27 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
28 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
29 Kitabşünaslıq və redaktor sənəti Bakı Dövlət Universiteti
30 Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Lənkəran Dövlət Universiteti
31 Linqvistika problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Prof. Mahirə Hüseynova)
32 Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
33 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
34 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
35 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
36 Philology and Pedagogics. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
37 Poetika.İzm AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
38 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
39 Risalə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
40 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
41 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
42 Terminologiya məsələləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası
43 Türk filologyası Bakı Dövlət Universiteti
44 Türkologiya AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Axtarışlar AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
5 Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
6 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
7 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
8 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı Slavyan Universiteti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Dədə Qorqud (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
11 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Dil və ədəbiyyat Bakı Dövlət Universiteti
13 Dilçilik araşdırmaları AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
14 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
15 Elmi əsərlər AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
16 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
17 Elmi əsərlər İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
18 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
19 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
20 Elmi xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
21 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
22 Əlyazmalar yanmır AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
23 Filologiya məsələləri AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
24 Filologiya və sənətşünaslıq AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
25 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
26 Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri Bakı Slavyan Universiteti
27 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
28 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
29 Kitabşünaslıq və redaktor sənəti Bakı Dövlət Universiteti
30 Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Lənkəran Dövlət Universiteti
31 Linqvistika problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Prof. Mahirə Hüseynova)
32 Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
33 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
34 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
35 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
36 Philology and Pedagogics. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
37 Poetika.İzm AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
38 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
39 Risalə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
40 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
41 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
42 Terminologiya məsələləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası
43 Türk filologyası Bakı Dövlət Universiteti
44 Türkologiya AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Axtarışlar AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
5 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
6 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
7 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı Slavyan Universiteti
8 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
9 Dədə Qorqud (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
10 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
11 Dil və ədəbiyyat Bakı Dövlət Universiteti
12 Dilçilik araşdırmaları AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
13 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
14 Elmi əsərlər AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
15 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
16 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
17 Elmi əsərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
18 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
19 Elmi xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
20 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
21 Əlyazmalar yanmır AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
22 Filologiya məsələləri AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
23 Filologiya və sənətşünaslıq AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
24 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
25 Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri Bakı Slavyan Universiteti
26 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
27 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
28 Kitabşünaslıq və redaktor sənəti Bakı Dövlət Universiteti
29 Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Lənkəran Dövlət Universiteti
30 Linqvistika problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Prof. Mahirə Hüseynova)
31 Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
32 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
33 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
34 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
35 Philology and Pedagogics. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
36 Poetika.İzm AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
37 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
38 Risalə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
39 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
40 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
41 Terminologiya məsələləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası
42 Türk filologyası Bakı Dövlət Universiteti
43 Türkologiya AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Axtarışlar AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
5 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
6 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
7 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı Slavyan Universiteti
8 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
9 Dədə Qorqud (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
10 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
11 Dil və ədəbiyyat Bakı Dövlət Universiteti
12 Dilçilik araşdırmaları AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
13 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
14 Elmi əsərlər AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
15 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
16 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
17 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
18 Elmi xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
19 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
20 Əlyazmalar yanmır AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
21 Filologiya məsələləri AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
22 Filologiya və sənətşünaslıq AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
23 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
24 Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri Bakı Slavyan Universiteti
25 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
26 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
27 Kitabşünaslıq və redaktor sənəti Bakı Dövlət Universiteti
28 Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Lənkəran Dövlət Universiteti
29 Linqvistika problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Prof. Mahirə Hüseynova)
30 Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
31 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
32 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
33 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
34 Philology and Pedagogics. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
35 Poetika.İzm AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
36 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
37 Risalə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
38 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
39 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
40 Terminologiya məsələləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası
41 Türk filologyası Bakı Dövlət Universiteti
42 Türkologiya AMEA Rəyasət Heyəti
43 Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 «Elmi Əsərlər»i «Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması)» ixtisası üzrə AMEA Folklor İnstitutu
2 AMEA Naxçıvan Bölməsinın Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
3 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
6 Axtarışlar AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
7 Azərbaycan Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
8 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
9 Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
10 Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
11 Azərbaycanda xarici dillər Prof. F.Y.Veysəlli
12 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
13 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı Slavyan Universiteti
14 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
15 Dədə Qorqud Jurnalı (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
16 Dil və ədəbiyyat Bakı Dövlət Universiteti
17 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
18 Dilçilik İnstitutunun Əsərləri AMEA Dilçilik İnstitutu
19 Elm və İnnovativ Texnologiyalar Xəyalə Məmmədova
20 Ədəbi Əlaqələr AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
21 Əlyazmalar Yanmır Elmi Məqalələr Toplusu akademik Teymur Kərimli
22 Filologiya Məsələləri AMEA Əlyazmalar İnstitutu
23 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
24 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
25 Humanitar El mlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri Bakı Slavyan Universiteti
26 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
27 Journal of Baku Engineering University. Philology and Pedagogics Bakı Mühəndislik Universiteti
28 Journal of Qafqaz University. Philology and Pedagogics Qafqaz Universiteti
29 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
30 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Lənkəran Dövlət Universiteti
31 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
32 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
33 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri Naxçıvan Universitetinin rektoru, İsmayıl Əliyev
34 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
35 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
36 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, İctimai və Pedaqoji – psixoloji Elmlər Seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
37 Poetika. Izm AMEA Nizami adma Ədəbiyyat İnstitutu
38 Qərbi Kaspi Universiteti Elmi Xəbərlər Jurnalı (Scientific Bulletin). Humanitar Elmlər Seriyası fəlsəfə üzrə f.d., professor Hüseynqulu Bağırov
39 Risalə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
40 Şərq Filologiyası Məsələləri AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
41 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
42 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
43 Terminologiya Məsələləri AMEA Terminologiya Komissiyası
44 Tədqiqlər AMEA Dilçilik İnstitutu
45 Təfəkkür Universitetinin Elmi Xəbərləri jurnalı Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti
46 Türk Filologiyası Bakı Dövlət Universiteti
47 Türkologiya AMEA Dilçilik İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinın Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
5 Axtarışlar AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
6 Azərbaycan Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
7 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
8 Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
9 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
10 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı Slavyan Universiteti
11 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
12 Dədə Qorqud Jurnalı (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
13 Dil və ədəbiyyat Bakı Dövlət Universiteti
14 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
15 Dilçilik İnstitutunun Əsərləri AMEA Dilçilik İnstitutu
16 Ədəbi Əlaqələr AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
17 Ədəbiyyat Məcmuəsi (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri) AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
18 Əlyazmalar yanmır. Elmi məqalələr toplusu AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
19 Filologiya Məsələləri AMEA Əlyazmalar İnstitutu
20 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
21 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
22 Humanitar E lmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri Bakı Slavyan Universiteti
23 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
24 Journal of Baku Engineering University. Philology and Pedagogics Bakı Mühəndislik Universiteti
25 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
26 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Lənkəran Dövlət Universiteti
27 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
28 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
29 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri Naxçıvan Universiteti
30 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
31 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
32 Pedaqoji Universitetin Хəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
33 Poetika. İzm AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
34 Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
35 Risalə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
36 Şərq Filologiyası Məsələləri AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
37 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
38 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
39 Terminologiya Məsələləri AMEA Terminologiya Komissiyası
40 Tədqiqlər AMEA Dilçilik İnstitutu
41 Təfəkkür Universitetinin Elmi Xəbərləri jurnalı Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti
42 Türkologiya AMEA Dilçilik İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinın Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
5 Axtarışlar AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
6 Azərbaycan Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
7 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
8 Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
9 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
10 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı Slavyan Universiteti
11 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
12 Dədə Qorqud Jurnalı (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
13 Dil və ədəbiyyat Bakı Dövlət Universiteti
14 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
15 Dilçilik İnstitutunun Əsərləri AMEA Dilçilik İnstitutu
16 Elmi Əsərlər (“Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması)” ixtisası üzrə) AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
17 Elmi Əsərlər (“Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması)” ixtisası üzrə) AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
18 Ədəbi Əlaqələr AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
19 Ədəbiyyat Məcmuəsi (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri) AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
20 Əlyazmalar yanmır. Elmi məqalələr toplusu AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
21 Filologiya Məsələləri AMEA Əlyazmalar İnstitutu
22 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
23 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
24 Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri Bakı Slavyan Universiteti
25 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
26 Journal of Baku Engineering University. Philology and Pedagogics Bakı Mühəndislik Universiteti
27 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
28 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Lənkəran Dövlət Universiteti
29 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
30 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
31 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri Naxçıvan Universiteti
32 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
33 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
34 Pedaqoji Universitetin Хəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
35 Poetika. İzm AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
36 Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
37 Risalə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
38 Şərq Filologiyası Məsələləri AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
39 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
40 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
41 Terminologiya Məsələləri AMEA Terminologiya Komissiyası
42 Tədqiqlər AMEA Dilçilik İnstitutu
43 Təfəkkür Universitetinin Elmi Xəbərləri jurnalı Elm və Təhsil Mə rkəzi “Təfəkkür” Universiteti
44 Türkologiya AMEA Dilçilik İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
2 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
3 AMEA Naxçıvan Bölməsinın Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
4 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
5 AMEA-nın Məruzələri AMEA
6 Axtarışlar AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
7 Azərbaycan Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
8 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
9 Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
10 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı Slavyan Universiteti
11 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
12 Dədə Qorqud Jurnalı (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
13 Dil və ədəbiyyat Bakı Dövlət Universiteti
14 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
15 Dilçilik İnstitutunun Əsərləri AMEA Dilçilik İnstitutu
16 Ədəbi Əlaqələr AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
17 Ədəbiyyat Məcmuəsi (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri) AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
18 Filologiya Məsələləri AMEA Əlyazmalar İnstitutu
19 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
20 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
21 Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri Bakı Slavyan Universiteti
22 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
23 Journal of Qafqaz University. Philology and Pedagogics Qafqaz Universiteti
24 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
25 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Lənkəran Dövlət Universiteti
26 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
27 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
28 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
29 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
30 Risalə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
31 Şərq Filologiyası Məsələləri AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
32 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
33 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
34 Terminologiya Məsələləri AMEA Terminologiya Komissiyası
35 Tədqiqlər AMEA Dilçilik İnstitutu
36 Təfəkkür Universitetinin Elmi Xəbərləri jurnalı Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti
37 Türkologiya AMEA Dilçilik İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinın Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şə rqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
5 Axtarışlar AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
6 Azərbaycan Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
7 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
8 Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
9 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
10 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı Slavyan Universiteti
11 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
12 Dədə Qorqud Jurnalı (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Folklor İnstitutu
13 Dil və ədəbiyyat Bakı Dövlət Universiteti
14 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
15 Dilçilik İnstitutunun Əsərləri AMEA Dilçilik İnstitutu
16 Ədəbi Əlaqələr AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
17 Ədəbiyyat Məcmuəsi (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri) AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
18 Filologiya Məsələləri AMEA Əlyazmalar İnstitutu
19 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
20 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
21 Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri Bakı Slavyan Universiteti
22 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
23 Journal of Qafqaz University. Philology and Pedagogics Qafqaz Universiteti
24 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
25 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Lənkəran Dövlət Universiteti
26 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
27 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
28 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
29 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
30 Risalə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
31 Şərq Filologiyası Məsələləri AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
32 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
33 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
34 Terminologiya Məsələləri AMEA Terminologiya Komissiyası
35 Tədqiqlər AMEA Dilçilik İnstitutu
36 Təfəkkür Universitetinin Elmi Xəbərləri jurnalı Elm və Təhsil Mə rkəzi “Təfəkkür” Universiteti
37 Türkologiya AMEA Dilçilik İnstitutu